Tips

Electrical Products

ชนิดของคีมและการใช้งานอย่างถูกวิธี

คีม เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับจับ ยึด ตัด สิ่งต่างๆ เช่น โลหะแผ่นบาง สายไฟฟ้า ท่อขนาดเล็ก และเส้นลวด เป็นต้น มีการนำมาใช้มากในโรงงานโลหะแผ่น งานซ่อมวิทยุ หรือ อิเล็กทรอนิกส์และรถยนตอ่านเพิ่มเติม...

  • ไฮดรอลิกส์อุปกรณ์สำหรับผ่อนแรง

    ระบบไฮดรอลิกส์ ในยุคปัจจุบันมนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องกลที่สามารถผ่อนแรงในการทำงานได้มาก บางครั้งคนทำงานออกแรงเพียงเล็กน้อยแต่สามารถทำงานเช่น ยกของหนักที่มีน้ำหนักมาก,ตัดอุปกรณ์ที่มีขาดใหญ่ที่เกินความสามารถคนเรา อ่านเพิ่มเติม...

  • เรื่องของแคล้มป์มิเตอร์

    เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนปริมาณทางไฟฟ้าให้อยู่ในรูปที่เราสัมผัสได้ เช่น ตัวเลขแสดงผลหรือให้อยู่ในรูปของเข็มชี้ค่าแสดงผลโดยจะสามารถตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟ หรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ทำการวัดอ่านเพิ่มเติม...

การวัดความต้านทานดิน

ระบบกราวนด์หรือระบบดินเปรียบประหนึ่งดั่งแหล่งที่ใช้สำหรับทิ้งขยะทางไฟฟ้า เช่น สัญญาณรบกวน (Noise) ตลอดถึงกำลังไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่ไม่พึงประสงค์ ศักยภาพในการทำงานของระบบดิน ก็จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานหรือค่าอิมพิแดนซ์ของระบบดินเอง ยิ่งระบบดินมีค่าความต้านทานหรือค่าอิมพิแดนซ์สูงเท่าไหร่ ย่อมส่งผลร้ายต่อระบบงานโดยตรงอ่านเพิ่มเติม...Page : 12345