Tips

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์  (Selector  Switch)
    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจร  หรือตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลผ่านวงจรได้ตามที่ต้องการ  เป็นสวิตช์ที่ใช้งานกันมากในงานที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือ  โดยการบิดให้คอนแทค ที่อยู่ภายในเปลี่ยนสภาวะปิด (NC)  หรือเปิด (NO)การนำไปใช้งาน
1) การใช้ซีเล็คเตอร์สวิตช์  ควบคุมคอนแทคเตอร์
2) การใช้ซีเล็คเตอร์สวิตช์  ควบคุมวงจรไฟฟ้า 2 วงจรให้สลับกันทำงาน
3) วงจรเทียบเคียงของซีเล็คเตอร์สวิตช์  ที่ต่อตามวงจรซึ่งให้ผลเทียบเท่ากับการควบคุมด้วยสวิตช์สองทาง

สวิตช์เลือกปรับวัดแรงดัน (Volt meter  Selector  switch)
    เป็นสวิตช์ที่มีการทำงานโดยอาศัยการบิดเพื่อให้คอนแทค ที่อยู่ภายในของตัวสวิตช์เปลี่ยนสภาวะในแต่ละตำแหน่ง  โดยทั่วไปสวิตช์ชนิดนี้จะใช้ต่อร่วมกับโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า  3  เฟส  คือเมื่อต้องการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เฟสใดก็บิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งของเฟสนั้น และเมื่อไม่ต้องการวัดให้บิดกลับมาที่ตำแหน่ง  OFF  หรือ  “O”   แต่ถ้าในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าย่านวัดต้องต่อร่วมกับหม้อแปลงลดแรงดัน